การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คัดลอกลิงค์

สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “นำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ปี 2557 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นร่วมกับวุฒิอาสาฯ และภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2557