การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ ราชบุรี

คัดลอกลิงค์

ในปี 2554 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 หมู่บ้่าน คือ บ้านเขาพระ อ.โพธาราม และ บ้านตากแดด อ.เมือง ซึ่งวุฒิอาสาฯ จ.ราชบุรี  ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง