การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

ผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ”เยาวชน (ถ้ำรงค์) สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น”

คัดลอกลิงค์

วุฒิอาสาธนาคารสมองจ.เพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการ”เยาวชน(ถ้ำรงค์)สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักท้องถิ่นและบ้านเกิดของตนเอง  ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือวิถีของคนเพชรให้คงอยู่ต่อไป