การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism”

คัดลอกลิงค์

วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism”  โดยมีลักษณะการทำงานเป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 4-5 คน  เน้นสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้สามารถคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎี Constructionism