เกี่ยวกับมูลนิธิพัฒนาไท

มูลนิธิพัฒนาไท

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เลขอนุญาติที่ ต.203/2540 พร้อมทั้งได้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 329 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2541

วิสัยทัศน์

ต้องการเห็นสัมฤทธิ์ผลของการนำแนวคิดการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในลักษณะองค์รวมและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ชุมชนและสถาบันทางสังคมต่างๆ จนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และช่วยเหลือเกี้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการและเครือข่ายที่มั่นคง เชื่อมโยงกันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น การติดตามประเมินผลและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนทุกสาขา รวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

5. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกันและต่อเนื่องกับการประกอบการ ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4

6. เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนและให้ทุนในการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม การพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

7. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ยุทธศาสตร์

1. เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา และสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา

3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และการติดตามประเมินผล

4. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนในทุกสาขา

5. เป็นศูนย์กลางที่ให้การสนับสนุนและหรือรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขา

6. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด