การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ใน ๘ พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ๑) ต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๒) บ้านสันดอนแก้ว ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ๓) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ๔) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย๕) ชุมชนท้องโกงกาง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช๖) ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช-เมือง  ๗) ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว๘) อ.วังม่วง จ.สระบุรี