การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

การดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง..สู่ชุมชนท้องถิ่น จ.พัทลุง

คัดลอกลิงค์

 จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ ปฏิบัติ  โดยใช้กลไกของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  เพื่อนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ ไปสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน เป็นต้น