การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น

คัดลอกลิงค์

การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น  โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็น วางแผน และติดตามการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม ซึ่งวุฒิอาสาฯ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๒  จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สงขลา สมุทรสงคราม อุบลราชธานี ราชบุรี อุตรดิตถ์ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี และสตูล และการประสานอำนวยความสะดวกการจัดประชุมวุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประจำทุกเดือน