การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

จัดอบรม “การใชงานแอปพลิเคชันเฟสบุก (Facebook) และ ยูทูป (YouTube)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Zoom Meeting

คัดลอกลิงค์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) จัดอบรม  “การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ก (Facebook) และ ยูทูป (YouTube)”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Zoom Meeting  โดยมี นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติทีมวิทยากร จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) นำโดย  ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง  ทั้งนี้มี กรรมการ มพท. อาทิ นายครรชิต เข็มเฉลิม และวุฒิอาสาธนาคารสมอง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 คน