การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

ติดตามการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา นำไปสู่การดำเนินงานในระดับจังหวัด

มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สศช. ติดตามการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา นำไปสู่การดำเนินงานในระดับจังหวัด ที่เน้นต้นแบบความสำเร็จการขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้เป็น “พื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ (SDGs Lap)” ในระดับพื้นที่ท้องถิ่นชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนสู่งานระหว่างวุฒิอาสาฯ ภาคีเครือข่าย “ฉะเชิงเทราเมืองยั่งยืน ” (SDG Lab) ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา