การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

สรุปผลการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สุราษฎร์ธานี

คัดลอกลิงค์

จากศักยภาพและความพร้อมของวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประกอบกับจังหวัดมีมิติการพัฒนาที่หลากหลาย  มีชุมชนที่เข้มแข็งหลายแห่ง ทำให้การทำงานของวุฒิอาสาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความหลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น..