การดำเนินงานขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕“การประชุมหารือการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และการบูรณาการทำงานกับชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

คัดลอกลิงค์

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง และนางวิภาวดี ชวนบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมประชุมและบรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง” ในหัวข้อเรื่อง “# ## บทบาท หน้าที่ ภารกิจ แนวทางและนโยบายการดำเนินงานของธนาคารสมองและมูลนิธิพัฒนาไท ###” รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของทั้ง ๒ องค์กร ใน “การประชุมหารือการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และการบูรณาการทำงานกับชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งจัดโดยนายอภิชัย ขวัญม่วง ประธานวุฒิอาสาฯ และนายสัมพันธ์ ศรีมณฑก ประธานชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง และเลขานุการวุฒิอาสาฯ จ.สุราษฎร์ธานี และสมาชิกทั้ง ๒ องค์กร มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๖๕ คน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี