ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

ตามรอยประวัติศาสาตร์ 3 ราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของเราชาว จ.นนทบุรี

คัดลอกลิงค์

เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตามรอยประวัติศาสาตร์ 3 ราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของเราชาว จ.นนทบุรี

  วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี (บางกรวย-กฟผ)  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่  เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต วิสาหกิจชุมชน บางกรวย นำโดย ศิลป์ชัย อ้นอยู่ วุฒิอาสาฯ นนทบุรี (บางกรวย-กฟผ) ในฐานะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกวุฒิอาสาฯ นนทบุรี ได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับชุมชน ในอำบางกรวยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมล่องเรือ  ในการขับเคลื่อนงานชุมชน ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น  “ตามรอยประวัติศาสาตร์ 3 ราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์” ทรงคุณค่า อเนกอนันต์ทางภูมิปัญญา มหาศาล ร่วม ประสาน ซ่อม สร้าง สืบค้นภูมิปัญญา สานต่องานพัฒนาชุมชน ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยหลัก บวร “วัด บ้าน โรงเรียน” ที่เป็นหนทางแห่งการบูรณาการพัฒนาที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับบริบทของยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน
♦ ประสาน – ร่วมเรียงร้อย นำเสนอกลยุทธในการสร้างกระบวนการเชื่อมโยงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
♦ ซ่อม – ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน แก้ไขช่องว่าง ปิดกั้นหนทางที่นำมาซึ่งอุปสรรค

♦ สร้าง – ร่วมสร้างกระบวนการปฏิบัติ ก่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ตามรอยประศาสตร์  “วัดชลอ – เกาะเกร็ด”   ชมกิจกรรม “โครงการ ยุวไกด์ ร่วมใจภักดิ์ รักประวัติศาสตร์ชาติไทย” และ กิจกรรม “โครงการ ยุวชน น้อมใจภักดิ์ รักษ์ไทย ศิลปะการต่อสู้ – กระบี่กระบอง” ที่จะหล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีดวงใจเข้มแข็ง รักชาติไทย เป็นหนึ่งเดียว