ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

ประชุมส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุ วุฒิอาสาฯ จ.สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คัดลอกลิงค์

ประชุมส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุ วุฒิอาสาฯ จ.สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ บ้านไร่สมเกียรติ์ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง