ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

คัดลอกลิงค์
ดูเอกสารประกอบ
หรือ แสกน QR CODE
QR Code

สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีนายปรเมธี  วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และผู้แทน
วุฒิอาสาธนาคารสมองจากภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และเจ้าหน้าที่ สศช.