ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบรีุ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิต พัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 )

วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบรีุ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิต พัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ) ในวัน ที่20 – 21  กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยานุวัตร ชั้น 2 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง อ.เมือง จ.นนทบุรี