ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

คัดลอกลิงค์

เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่” วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ฉะเชิงเทรา ภาคีเครือข่ายการปลูกป่า และผู้นำชุมชนจาก ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี และชลบุรี เจ้าหน้าที่ สศช. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วุฒิอาสาฯ ได้จัดประชุมเพื่อหารือประเด็นการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒