ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”

คัดลอกลิงค์

สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ” เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เืพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งธนาคารสมอง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองและผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการพัฒนาประเทศ และมีปาฐกถาพิเศษอีก 3 เรื่อง คือ
1. วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูคอร์เปอเรชั่น
2. การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชน โดย นายประยงค์ รณรงค์ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ธนาคารสมองกับการพัฒนาเยาวชนเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง และวุฒิอาสาธนาคารสมองจ.ยะลา
และ 4. ความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนาไท โดย นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ช่วงบ่าย มีกิจกรรมตลาดนัดวุฒิอาสาฯ การเสวนากลุ่มย่อย 4 กลุ่มดังนี้
1. เสริมความรู้สู่การพัฒนาคน แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำชีววิถีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จ.นนทบุรี)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานการเรียน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน (จ.ลำปาง)
การพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้ (จ.ยะลา)
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยอาหาร โภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร (กลุ่มสุขภาพ) <<ดาวน์โหลด2>>
2. ชุมชนจัดการตนเองบนความพอเพียง แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ
ยุติธรรมชุมชน…คนพึ่งได้ (จ.เชียงราย)
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต (จ.พัทลุง)
ประสานเครือข่าย…ได้ความยั่งยืนสู่ชุมชน (จ.นครราชสีมา)
อบต.อุโมงค์…ชุมชนจัดการตนเอง จ.ลำพูน
3. เสริมสร้าง ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ
ต้นไม้ปราณีต (จ.บุรีรัมย์)
รณรงค์ให้องค์ความรู้และกิจกรรมปลูกป่าชุมชน (จ.ราชบุรี)
พลังเตาชีวมวล (จ.พัทลุง)
ของเสียเหลือศูนย์ (ร.ร.รุ่งอรุณ)
4. สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน แบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ
การอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (จ.เพชรบุรี)
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน (จ.อุบลราชธานี)
สายใยรักษ์วัฒนธรรม…ผูกพันผู้สูงวัย (จ.นครศรีธรรมราช)
การพัฒนาศีลธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (จ.สุพรรณบุรี)
5. รายงานผลการสัมมนาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555