ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อบุลราชธานี

คัดลอกลิงค์

สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา่ภาย ใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่ 21-23  พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี  โดยมีผู้บริหารของ สศช. และวุิฺฒิอาสาธนาคารสมองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางการทำงานที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ และแนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างวุฒิอาสาฯ เองและระหว่างจังหวัดหรือภาค  ซึ่งวุฒิอาสาฯ ได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย และยังมีการจัดตลาดนัดของวุฒิอาสาฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยแต่ละจังหวัดได้นำผลงานที่วุฒิอาสาฯ มีส่วนเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ มาแสดงให้วุฒิอาสาฯ จังหวัดอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน