ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557

คัดลอกลิงค์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะอนุกรรมการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน โดยมีนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธานอนุกรรมการ  และพลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์  เป็นประธานที่ปรึกษา ทำหน้าที่วางกรอบทิศทางนโยบาย การดำเนินงานและกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะการดำเนินงานธนาคารสมอง และได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการชุดใหม่ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง  กรุงเทพฯ