ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค” ปี 2558

คัดลอกลิงค์

สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค”  ให้กับวุฒิอาสาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ครบทั้ง 4 ภาค แล้ว คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ภาคใต้ ณ โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ภาคกลาง ณ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 และภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2558 โดยมีวุฒิอาสาฯ เข้าร่วมอบรมภาคละประมาณ 50 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักประชาสัมพันธ์เขตในแต่ละจังหวัดในการการจัดทำหลักสูตรและวิทยากรการอบรมตลอดหลักสูตร มีทั้งภาคทฤษฎีเรื่องการประชาสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติ (workshop) และการศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติจริง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นต้น