การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

ภาคกลาง การสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสระบุรี

คัดลอกลิงค์

ประชุมเพื่อเตรียมการ รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12