การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ : ธนาคารน้ำใต้ดิน

คัดลอกลิงค์

โครงการป้องกันภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุบลราชธานีและอีสานใต้ : ธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water) วุฒิอาสาฯ จ.อุบลราชธานี โดยมีเป้าประสงค์ที่จะจัดทำและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน ตามทฤษฎีเหวี่ยงน้ำและหลักการโลกหมุนรอบตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาใน ๗ มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา การศึกษา สุขภาวะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม/ประชาภิบาล          ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง