การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

ภาคเหนือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และต้นน้ำลำธาร จ.เชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และต้นน้ำลำธาร  จ.เชียงใหม่  วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากต้นน้ำของแต่ละชุมชน ประสานงานและร่วมทำฝายชะลอน้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแล