การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

ภาคใต้ โครงการฝายมีชีวิต วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้จุดประกายการฟื้นป่า

คัดลอกลิงค์

โครงการฝายมีชีวิต วุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้จุดประกายการฟื้นป่า โดยธรรมชาติ ด้วยการนำฝายมีชีวิตมาบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำหลาก และเพิ่มน้ำใต้ดิน  ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำบริโภคและน้ำใช้ทำการเกษตรทุกปี รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ