การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

ระดมวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ สร้างเครือข่าย ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่

คัดลอกลิงค์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสมอง สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ จัดการประชุมสัมมนาวุฒิอาสาธนาคารสมอง ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องตะกั่วป่า  โรงแรม เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานธนาคารสมอง และส่งเสริมบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมองในการร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้วุฒิอาสาได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นในอันที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของการดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่  ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันของวุฒิอาสาฯ กับหน่วยงานต่างๆ
การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ในปี 2551 โดยครั้งแรกได้จัดที่ภาคกลางไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก สำหรับการสัมมนาในภาคใต้นี้จะครอบคลุมในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยมีวุฒิอาสาเข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน
สำหรับกำหนดการประชุมสัมมนาเริ่มจากภาคบ่ายของวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ในเวลา 14.00 น. เป็นพิธีเปิดการสัมมนา โดย นายไพโรจน์  สุจินดา ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและนำเสนอแนวทางและบทบาทของวุฒิอาสา  จากนั้นเป็นการนำเสนอ “การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้” โดย นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้  และการนำเสนอกรณีตัวอย่างการดำเนินงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้แก่ “วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยนายวารินทร์
บุษบรรณ วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนราธิวาส  “โครงการ เสริมรักลูกหลานบ้านศรีธรรมราช” โดยนางสาวจินดา  ถิระพันธุ์ วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ “การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง นนทบุรี” โดยนายทานตะวัน  แกล้วเขตการ ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง นนทบุรี
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 เริ่มด้วยการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานเชิงรุกของวุฒิอาสา”  จากนั้นเป็นเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและเปิดอภิปรายทั่วไป  และปิดการประชุมสัมมนาในเวลา 14.00 น.
การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาฯ ที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้วุฒิอาสาที่เพิ่งมาสมัครใหม่กับวุฒิอาสาที่มีอยู่เดิมได้พบปะทำความรู้จักกัน ตลอดจนระดมความคิดร่วมกันในอันที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาคของตนเองต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้วุฒิอาสา มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานธนาคารสมองได้อย่างชัดเจน  ตลอดจนสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงาน องค์กร และชุมชนในพื้นที่ที่ขอรับความช่วยเหลือได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ของวุฒิอาสา ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างวุฒิอาสาในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ รวมทั้งกับหน่วยงานในพื้นที่และสามารถนำบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานไปขยายเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป