การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

สศช.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

คัดลอกลิงค์

สศช.จะจัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขึ้น ระหว่่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปริ๊นพาเลซ โบ้เบ้ มหานาค กรุงเทพฯ (แผนที่โรงแรมคลิ๊ก) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบ วัตถุประสงค์ และทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายการทำงานร่วมกันของวุฒิอาสาฯ