การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

คัดลอกลิงค์

ประชุมออนไลน์ “ภาพอนาคตการจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง : บทเรียนจากวิกฤตโควิด-๑๙ ใน กทม.”

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสำคัญ ๕ องค์กร คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาไท สถาบันพระปกเกล้า (พป.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่า และเชื่อมโยงการพัฒนาอนาคตประเทศไทย ในเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีภาคีที่ ๖ คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของสภาหอการค้า (Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC) ในภูมิภาคจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมในเวทีและช่วยกันสร้างหรือพัฒนาความเจริญในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สำหรับเวทีทิศทางประเทศไทยได้จัดไปแล้ว ๒ เวที เวทีแรก “กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓” โดย สศช. ที่มี ๑๓ หมุดหมายเป็นจุดพลิกผัน ของประเทศไทย และเวทีที่ ๒ “จินตนาการใหม่การกระจายอำนาจ” ของ พป. เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่ที่มีหลากหลายฝ่าย และวันนี้เป็นเวทีที่ ๓ “ภาพอนาคตการจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง : บทเรียนจากวิกฤตโควิด-๑๙ ใน กทม.” เป็นการนำเสนอระบบสุขภาพภายใต้สถานการณ์โควิด เกี่ยวกับประเด็นท้าทาย ศักยภาพในการจัดการโรคระบาดในเมืองและชนบท และบทเรียนที่ได้รับจะนำไปสู่การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพเขตเมืองทั้งหมด ทั้งบุคลากรสาธารณสุข เตียง การจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เวทีทิศทางประเทศไทยนี้เป็นเวที Think Do Tank และไม่เป็นทางการ ที่เชิญชวนภาคีที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง มาพูดคุยกันอย่างเปิดอกและขับเคลื่อนงานนอกเวทีร่วมกัน รวมทั้งสร้างภาคีการทำงานให้ได้ผลเป็นอย่างดี ด้วยการสร้างพื้นที่ กลไก และเรียนรู้กันในลักษณะที่นำงานที่ทำหรือสิ่งที่ลองไปปฏิบัติมาพูดคุยกันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และหากมีความจำเป็นก็จะรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบและเห็นทิศทาง การพัฒนาการประเทศในอนาคต