การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

คัดลอกลิงค์

“โอกาสและทิศทางอนาคตประเทศไทยจากมุมมองของคนรุ่นใหม่” ผ่านทางระบบ VDO Conference “Cisco Webex”

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสำคัญ ๕ องค์กร คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาไท สถาบันพระปกเกล้า (พป.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดย หอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพ