การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 5 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนาประชากรในอนาคต”

คัดลอกลิงค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า หอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุม “เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 5 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนาประชากรในอนาคต” สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ มพท. เป็นประธานเปิดการประชุม และ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการ สศช.และเลขาธิการ มพท. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีดังกล่าว ได้มีการนำเสนอ “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนาประชากรในอนาคต” โดยนางสาวภัทรพร เล้าวงค์ และ นางสุพัณณดา เลาหชัย สศช.และนำเสนอ “การจัดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” โดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ผ่าน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 คน ประกอบด้วย กรรมการ มพท. อาทิ นายพายัพ พยอมยนต์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายโสภณ สุภาพงษ์ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม