การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2564

คัดลอกลิงค์

“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประชุม “เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2564 ทบทวนกระบวนการและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่นำไปสู่แนวทางการทำงานแบบบูรณาการของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน