การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

เวทีเสวนา SDG Localization “การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่จากมุมมองท้องถิ่น”

คัดลอกลิงค์

บทบาทของวุฒิอาสา ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่ และการขับเคลื่อน SDG LAB ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานของวุฒิอาสาฯ ในเวทีเสวนา SDG Localization “การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่จากมุมมองท้องถิ่น” โดยนำเสนอบทบาทของวุฒิอาสา ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญที่น้อมนำ SEP มาสนับสนุน SDGs ให้บรรลุในระดับพื้นที่ บูรณาการการทำงานระหว่างภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย และภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งร่วมฉายภาพอนาคตของพื้นที่และการทำงานของวุฒิอาสาฯ ในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน และยืนหยัดเหนือการเปลี่ยนแปลงจากความท้าทายต่าง ๆ