ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง เพื่อการเผยแพร่ขยายผล”

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นของวุฒิอาสาฯ ที่มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ในการหารูปแบบ แนวทางการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมองระดับจังหวัด สร้างและขยายเครือข่ายการทำงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆ และเผยแพร่ประชา

คัดลอกลิงค์