ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานของ วุฒิอาสาธนาคารสมอง ระดับภาค ปี 2559

สศช. และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานของวุฒิอาสาฯ ระดับภาค 4 ภาค ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559

คัดลอกลิงค์