ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการจัดรวบรวมสื่อสำหรับศูนย์ให้บริการสื่อการเรียนรู้

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมและคณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา ได้คัดเลือกสื่อในรูปวิดีโอที่มีการเผยแพร่แล้ว และทำสำเนาเรื่องที่มีเนื้อหาทางด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร เกษตรทางเลือก ธุรกิจชุมชน ออมทรัพย์ การจัดการสุขภาพโดยชุมชน รวมทั้งชุมชนกับการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ได้คู่มือแนะนำสื่อวิดีทัศน์พร้อมทั้งชุดสื่อวิดีทัศน์จำนวน 10 ม้วน (20 เรื่อง) เพื่อการเผยแพร่ไปยังศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ รายชื่อสื่อวิดีทัศน์ข้างต้นได้แก่


รายการเอกสาร
เรื่องไม้เรียง : หมู่บ้านพัฒนาแบบองค์รวม อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องประชาคมรากหญ้า ขบวนการคนกล้า สร้างบ้านวันใหม่ : ชุมชนทุ่งหวัง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องประชาคมรากหญ้า ขบวนการคนกล้า สร้างบ้านวันใหม่ : ชุมชนหนองแจ้งใหญ่ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการศึกษามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพชุมชน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องประชาคมรากหญ้า ขบวนการคนกล้า สร้างบ้านวันใหม่ : ชุมชนศิลาแลง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการศึกษามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : มูลนิธิพิพิธประชานาถ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องชุมชนต้นแบบด้านเกษตรยั่งยืน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องประชาคมรากหญ้า ขบวนการคนกล้า สร้างบ้านวันใหม่ : ชุมชนบางขุนไทร อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
โครงการศึกษามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : ชุมชนบ้านทุ่งยาว อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมกลุ่มอินแปง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อการพึ่งตนเอง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องสานใจ-สายใยป่า อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องหลักการพื้นฐานในงานพัฒนา อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องธุรกิจก้นครัว อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องธุรกิจชุมชนกู้วิกฤตเศรษฐกิจสู่การพึ่งตนเอง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องทางเลือกใหม่ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการศึกษามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : ความสืบเนื่องของอาชีพการทำสวนป่าเพื่อเผาถ่าน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
เรื่องโรงสีข้าวชาวนาที่โสกขุมปูน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด