ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการพัฒนากลุ่มแกนประสาน 8 สายอาชีพ

มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เพื่อค้นหาและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 8 สายวิชาชีพ ได้แก่ ทางด้านพัฒนาชุมชนและมหาดไทย แพทย์และสาธารณสุข เกษตร ศึกษาธิการ ทหาร พระสงฆ์ สื่อมวลชน และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการก่อตั้งหรือรวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งผลการดำเนินงานได้ค้นพบกลุ่มแกนประชาคมแต่ละสายอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและการสรุปบทเรียนร่วมกันในระดับต่างๆ การสังเคราะห์ความรู้จากการทำงานของบุคคลที่เป็น Change Agent โดยกลุ่มแกนประชาคมที่เกิดขึ้นในส่วนของศึกษาธิการและเครือข่ายสถาบันราชภัฏ ได้แก่ การจัดอบรมนักวิชาการในโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน จำนวน 204 คน นักวิชาการที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายพัฒนาสังคมสหศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกระบวนการให้กับองค์กรชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมสำคัญในการจัดกระบวนการระดมสมองเพื่อหาวิสัยทัศน์แผน 9 ระดับจังหวัด
สำหรับแพทย์และสาธารณสุขมีแกนการทำงานคือ เครือข่ายอนุรักษ์พิทักษ์สาธารณสุข มีเครือข่ายอาสาทั้งหมด 101 คน กระจายอยู่ 53 จังหวัดทั่วประเทศกลุ่มแกนประชาคมเกษตรมีจำนวน 40 คน ทหาร 8 คน สื่อมวลชน 59 คน นักวิชาการ 52 คนและพระ 7 รูป
แกนประชาคมที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจะนำทักษะและแนวคิดที่ได้มาสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนรากหญ้าให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กระบวนการสื่อสาร กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม


รายการเอกสาร
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด