ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาดูงาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชุมชนที่เข้มแข็งและปราชญ์ชาวบ้านที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะส่งเสริม และสนับสนุนเป็นศูนย์ศึกษาดูงานเพื่อให้บริการต้อนรับ สร้างการเรียนรู้และฝึกอบรมภาคสนามให้แก่คณะดูงานจากที่ต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนฯ จ.ขอนแก่น ทำให้เกิดศูนย์ศึกษาดูงานขึ้น 7 แห่ง แต่ละแห่งมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นแกนนำ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น และสกลนคร มีผู้มาศึกษาดูงานประมาณ 48,000 คนต่อปี มูลนิธิฮักเมืองน่าน ค้นพบชุมชนที่เข้มแข็ง 14 แห่งและปราชญ์ชาวบ้าน 22 คน ในเขตจังหวัดน่าน ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานได้ครั้งละ 30-60 คน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ้น 5 แห่ง ได้แก่วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ วัดชัยศรีบ้านเสียว จังหวัดขอนแก่น วัดหนองพยอม จังหวัดพิษณุโลกและวัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี
องค์กรร่วมดำเนินการ


รายการเอกสาร
มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนฯ จ. ขอนแก่น อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
มูลนิธิฮักเมืองน่าน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการ อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด