ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด

จัดเตรียมโครงสร้างประชาคมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ๆ ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมการจัดทำแผนที่ศักยภาพ การพัฒนากลุ่มแกนประสานงาน เพื่อส่งเสริมประชาสังคมจังหวัด การค้นหา และพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาอาชีพประจำท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการก่อตั้งองค์กร และเครือข่ายผู้บริโภคในเมืองใหญ่ ซึ่งมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ได้ดำเนินการใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ค้นพบผู้นำหรือปราชญ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพจำนวน 124 คน และกลุ่มองค์กร หรือเครือข่ายที่มีศักยภาพจำนวน 134 กลุ่ม มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาดำเนินการใน 14 จังหวัดในเขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ค้นพบปราชญ์ชาวบ้าน 65 คน องค์กรชุมชนเข้มแข็ง 97 แห่ง และผู้นำการเปลี่ยนแปลง 100 คน มูลนิธิชาวพิษณุโลกรวมใจต้านภัยเอดส์ดำเนินการใน 8 จังหวัดในเขตภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้จัดสัมมนากลุ่มแกนนำ 1 ครั้ง จัดเวทีเครือข่ายประชาคม และสัมมนาประชาคมอย่างละ 8 ครั้ง อบรมวิทยากรกระบวนการ 4 ครั้ง และจัดเวทีประชาคมภายในจังหวัด 24 ครั้ง มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการใน 8 จังหวัดในภาคกลาง มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ดำเนินการใน 20 จังหวัดที่กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ และมูลนิธิชุมชนอีสาน ดำเนินการใน 16 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในแต่ละจังหวัด ได้จัดสัมมนาเพื่อสังเคราะห์ขบวนการทางประชาคมและแลกเปลี่ยนทิศทางประชาสังคม จัดทำแผนที่ศักยภาพ รวมทั้งได้แกนนำประชาสังคม ผู้นำและนักพัฒนาอาชีพครบทุกจังหวัด


รายการเอกสาร
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
สถาบันศึกษาและพัฒนาสี่แยกอินโดจีน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
มูลนิธิบูรณชนบทเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
มูลนิธิชุมชนท้องถื่นพัฒนา อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
มูลนิธิชุมชนอีสาน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
มูลนิธิชุมชนท้องถื่นพัฒนา (จ. กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต) อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด