ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

โครงการเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบูรณาการโครงการระดับพื้นที่

ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชนและสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลที่จำเป็นในระดับหมู่บ้าน และภาพรวมรายจังหวัด ในปี 2542 ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามการบูรณาการโครงการระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาอาชีพ และพัฒนานโยบายการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม ซึ่งได้แก่ข้อมูล กชช.2ค. และการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร เป็นต้น


รายการเอกสาร
กรมการพัฒนาชุมชน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด