ข้อบังคับ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับต่างๆ
ชื่อเอกสาร
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของธนาคารสมอง อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2542 อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2542 อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาไท อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด


กลไกการทำงานต่างๆ
ชื่อเอกสาร
ทดสอบกลการทำงาน 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดให้มูลนิธิพัฒนาไท เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด
โครงสร้างมูลนิธิพัฒนาไท อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด