ระบบค้นหาข้อมูล

คำต้องการค้นหา

หมวดหมู่ที่ต้องการค้นหาผลการค้นหา
ตัวเลือกการค้นหา :
คำค้นหา :


ลำดับชื่อเอกสาร/ผลงาน
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 32
การประชุมครั้งที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรม เวียงอินทร์ จ.เชียงราย
สศช.จัดประชุมการสร้างเครือข่ายวุฒิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
รายงานประจำปี พ.ศ. 2556
รายงานประจำปี พ.ศ. 2555
Report-2555
สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ ราชบุรี
สรุปผลการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สุราษฎร์ธานี
วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism”
การดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง..สู่ชุมชนท้องถิ่น จ.พัทลุง
ผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ”เยาวชน (ถ้ำรงค์) สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น”
การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 15 ปีธนาคารสมอง…พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานของ วุฒิอาสาธนาคารสมอง ระดับภาค ปี 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง เพื่อการเผยแพร่ขยายผล”
การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 4 ภาคและกทม. ในปี 2556
การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”
ติดตามงานเชียงใหม่24-26ส.ค.52
ชุมชนศาลากลาง จ.นนทบุรี 12 ก.ย.52
ชุมชนบางไกรใน จ.นนทบุรี 9 ก.ย. 52
สัมมนา จ.เพชรบุรี-ราชบุรี 19-20 ส.ค.52
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ 4 ภาค ปี 2554
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค” ปี 2558
สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557
สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช
สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคกลาง ที่ จ.กาญจนบุรี
สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อบุลราชธานี
สศช. เตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค
แนวทางขับเคลื่อนบทบาทวุฒิอาสาฯ ปี 56 เน้นเป็นที่ปรึกษา หนุนเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สศช.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1 / 2555
สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”