มูลนิธิพัฒนาไทการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการทำงานของวุฒิอาสาฯ


การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานวุฒิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย


“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 5 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนาประชากรในอนาคต”
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า หอการค้าไทย และ เพิ่มเติม
“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564
“โอกาสและทิศทางอนาคตประเทศไทยจากมุมมองของคนรุ่นใหม่” ผ่านทางระบบ VDO Conference “Cisco Webex” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสำคัญ ๕ องค์กร คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาไท สถาบันพระปกเกล้า (พป.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดย หอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพ เพิ่มเติม
“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
ประชุมออนไลน์ “ภาพอนาคตการจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง : บทเรียนจากวิกฤตโควิด-๑๙ ใน กทม.” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสำคัญ ๕ องค์กร คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิพัฒนาไท สถาบันพระปกเกล้า (พป.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ เพิ่มเติม
“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
“ค้นหาจินตนาการใหม่การกระจายอำนาจ” โดยสถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพประชุมออนไลน์ โดยมีหน่วยงาน พป. สช. มสช. สศช. มพท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ เพิ่มเติม


ข่าวและกิจกรรมมูลนิธิพัฒนาไท


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (บางกรวย-กฟผ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สาธิตการทำพิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเขียว

เพิ่มเติม

เสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตามรอยประวัติศาสาตร์ 3 ราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของเราชาว จ.นนทบุรี

เพิ่มเติม

สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เพิ่มเติม

23 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานจังหวัด ประชุมเรื่อง ปันจักรยานอุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 10.00 – 12.00 น.

เพิ่มเติม