ป้ายกำกับ

รวมบทความในป้ายกำกับ : ""


ชื่อบทความ หรือ เอกสาร
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองในระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองในระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองในระดับจังหวัด จังหวัดสตูล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕“การประชุมหารือการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และการบูรณาการทำงานกับชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
วันที่ 31 มีนาคม 2565 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (บางกรวย-กฟผ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สาธิตการทำพิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเขียว
จัดอบรม “การใชงานแอปพลิเคชันเฟสบุก (Facebook) และ ยูทูป (YouTube)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Zoom Meeting
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตามรอยประวัติศาสาตร์ 3 ราชธานี อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของเราชาว จ.นนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
ติดตามการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา นำไปสู่การดำเนินงานในระดับจังหวัด
ประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 พ.ย.2561
กลุ่มงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานจังหวัด ประชุมเรื่อง ปันจักรยานอุ่นไอรัก
วุฒิอาสาฯ จังหวัดนนทบรีุ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิต พัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 )
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น
สศช. และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “15 ปีธนาคารสมอง
รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560
ประชุมส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุ วุฒิอาสาฯ จ.สระบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สศช.ร่วมกับ อบต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และวุฒิอาสาฯ จ.หนองคาย หารือร่วมกันเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของวุฒิอาสาฯ ราชบุรี
สรุปผลการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สุราษฎร์ธานี
วุฒิอาสาฯ จ.ลำปางดำเนินโครงการ “การประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้ทฤษฎี Constructionism”
การดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง..สู่ชุมชนท้องถิ่น จ.พัทลุง
ผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ”เยาวชน (ถ้ำรงค์) สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น”
การดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 15 ปีธนาคารสมอง…พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานของ วุฒิอาสาธนาคารสมอง ระดับภาค ปี 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วุฒิอาสาฯ กับการประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง เพื่อการเผยแพร่ขยายผล”
การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมอง 4 ภาคและกทม. ในปี 2556
การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”
ติดตามงานเชียงใหม่24-26ส.ค.52
ชุมชนศาลากลาง จ.นนทบุรี 12 ก.ย.52
ชุมชนบางไกรใน จ.นนทบุรี 9 ก.ย. 52
สัมมนา จ.เพชรบุรี-ราชบุรี 19-20 ส.ค.52
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ 4 ภาค ปี 2554
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง ระดับภาค” ปี 2558
สศช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองและประชุมครั้งที่ 1/2557
สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช
สศช.จัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อบุลราชธานี
สศช.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทจัดสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”